KỸ NĂNG TÌM VIỆC – MBTI TEST  
  • 16/03/2023

KỸ NĂNG TÌM VIỆC – MBTI TEST

Trắc nghiệm tính cách MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) là một phương pháp sử dụng hàng loạt các câu hỏi trắc nghiệm để phân tích tính cách con người. Kết quả trắc nghiệm MBTI chỉ ra cách con người nhận thức thế giới xung quanh và ra quyết định cho mọi vấn đề trong cuộc sống.

KỸ NĂNG TÌM VIỆC – BELBIN TEST  
  • 16/03/2023

KỸ NĂNG TÌM VIỆC – BELBIN TEST

Thực hiện bài Test BELBIN này, các bạn sẽ xác định được công việc phù hợp với mình trong tương lai, dựa trên việc phân tích vai trò của bạn khi làm việc trong một nhóm cụ thể.