Chương trình giao lưu với CEO của các doanh nghiệp với chủ đề: Chia sẻ kỹ năng thích ứng linh hoạt và làm việc trong môi trường áp lực cao