Kinh doanh Xuất nhập khẩu (bậc Cao đẳng)  
Kinh doanh quốc tế (bậc Cao đẳng)  
Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng  
Thương mại quốc tế  
Quản trị kinh doanh quốc tế  
 
 
University of Finance - Marketing
 
1
Bạn cần hỗ trợ?