THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỢT 1 - NĂM 2019