Thông báo tuyển sinh - Trình độ Trung cấp lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học - năm 2021  
Thông báo tuyển sinh - Trình độ Đại học hình thức Vừa làm vừa học - năm 2021  
Thông báo tuyển sinh - Trình độ Đại học văn bằng thứ 2 hình thức Vừa làm vừa học - năm 2021  
Thông báo tuyển sinh - Trình độ Cao Đẳng lên Đại học hình thức Vừa làm vừa học - năm 2021  
Thông báo Tuyển sinh khóa 16 năm 2020 liên thông từ trình độ Trung cấp lên Đại học hình thức vừa làm vừa học  
Thông báo tuyển sinh khóa 16 năm 2020 liên thông từ trình độ CĐ lên ĐH hình thức vừa làm vừa học  
Thông báo tuyển sinh Khóa 5 Năm 2020 trình độ Đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học  
Thông báo Tuyển sinh Khóa 16 (Năm 2020) Trình độ Đại học Văn bằng 1 hình thức Vừa làm vừa học  
Kế hoạch tuyển sinh trình độ Đại học hình thức VLVH năm 2020