Thông báo về việc thay đỏi thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi, thời gian ôn thi và ngày thi tuyển sinh khóa 14 - LTĐH chính quy năm 2018  
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 14 – ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018 (ĐỢT 2)  
Thông báo tuyển sinh khóa 14 - Liên thông Đại học chính quy năm 2018