THÔNG BÁO XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐANG THEO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING NĂM 2019